Svi računi

UVJETI TELEDOMA D.O.O. VEZANO ZA KORIŠTENJE USLUGE SVI RAČUNI

 • 1. Pojmovi

  Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Uvjetima imat će sljedeće značenje:

  TELEDOM – Teledom d.o.o., Andrije Žaje 61/1, 10000 Zagreb, OIB:03544854623

  Korisnik – fizička osoba (potrošač) koja koristi Uslugu Svi računi sukladno ovim Uvjetima.

  Izdavatelj – poslovni subjekti u čije ime TELEDOM kao informacijski posrednik obavlja otpremu, prijam, prijenos i čuvanje e-računa, e-dokumenata i e-oglasa. Popis Izdavatelja je objavljen na web stranici www.sviracuni.hr. Predmetni popis je podložan promjenama o kojima će Korisnici biti obaviješteni na Portalu Svi računi. Predmetni popis je podložan promjenama o kojima će Korisnici biti obaviješteni na Portalu Svi računi.

  e-račun – račun Izdavatelja koji je ispostavljen u elektroničkom obliku, umjesto u papirnatom i prikazan u PDF formatu na Portalu Svi računi i internetskom bankarstvu Banke, a čiji sadržaj je istovjetan onome koji bi Korisnik dobio u papirnatom obliku. E-račun sadrži sve podatke propisane primjenjivim propisima.

  e-dokument – svaki dokument Izdavatelja ili Banke/Kartične kuće koji je, uz privolu Korisnika danoj Izdavatelju, ispostavljen u elektroničkom umjesto papirnatom obliku (npr. e-račun, e-uplatnica, e-obavijest, e-opomena, epotvrda itd.), a čiji sadržaj je istovjetan onome koji bi Korisnik dobio u papirnatom obliku.

  e-oglas – promidžbeni materijal Oglašivača ispostavljen Korisniku sukladno njegovoj privoli danoj Izdavatelju, u elektroničkom umjesto papirnatom obliku, a koji materijal uključuje i individualno oblikovane obavijesti.

  e-sandučić – jedinstveno virtualno mjesto primitka svih e-računa, odnosno edokumenata i e-oglasa Izdavatelja na Portalu Svi računi za pojedinog Korisnika.

  Banka – banka čiji je Korisnik klijent i kod koje Korisnik ima ugovoreno internetsko bankarstvo, koja omogućuje Korisniku korištenje Usluge Svi računi u skladu s ovim i mjerodavnim uvjetima Banke koji su Korisniku dostupni na web stranicama Banke te koja omogućuje Korisniku plaćanje e-računa/edokumenta putem internetskog bankarstva i ostalih direktnih kanala distribucije Banke putem već popunjenog naloga za plaćanje u elektroničkom obliku koji sadrži skup podataka iz e-računa/e-dokumenta koji odgovara HUB standardu. Popis Banaka te mogućnosti Usluge Svi računi za Korisnika koje pojedina Banka osigurava objavljen je na www.sviracuni.hr. Predmetni popis je podložan promjenama o kojima će Korisnici biti obaviješteni na Portalu Svi računi.

  Kartična kuća – financijska institucija koja Korisniku pruža uslugu izvršenja platne transakcije po nalogu Korisnika kao platitelja za plaćanje novčane obveze iskazane na e-računu putem platnih kartica (debitnih i/ili kreditnih kartica) na Portalu Svi računi putem Payway sustava te dostavlja podatke o izvršenim uplatama Izdavatelju e-računa i kartičnoj kući/financijskoj ustanovi izdavatelja kartice. Popis Kartičnih kuća te platnih kartica kojima pružaju uslugu izvršenja platne transakcije objavljen je na www.sviracuni.hr. Predmetni popis je podložan promjenama o kojima će Korisnici biti obaviješteni na Portalu Svi računi.

  Oglašivač – poslovni subjekt koji dostavlja Korisniku svoje promidžbene materijale u e-sandučić. Popis Oglašivača objavljen je na www.sviracuni.hr. Predmetni popis je podložan promjenama o kojima će Korisnici biti obaviješteni na Portalu Svi računi.

  Posebni uvjeti Izdavatelja – uvjeti kojima svaki Izdavatelj određuje: (i) koje račune/dokumente iz svog poslovanja dostavlja Korisniku u elektroničkom obliku putem Usluge Svi računi te (ii) svoja specifična pravila i uvjete za vezano za aktivaciju i deaktivaciju zaprimanja e-računa/e-dokumenta, za primitak eračuna/e-dokumenta te (iii) kojima Izdavatelj regulira ostala svoja pravila i uvjete prema Korisniku.

  Opći uvjeti prikaza e-računa Banke – uvjeti kojima Banka regulira svoja pravila i uvjete za prikaz/prezentiranje e-računa/e-dokumenata u svom internetskom bankarstvu.

  Portal Svi računi – web mjesto (www.sviracuni.hr) na kojem Korisnik može koristiti Uslugu Svi računi ako mu je dodijeljen korisnički račun, odnosno korisničko ime i lozinka sukladno definiranom u ovim Uvjetima.

  Payway – softversko rješenje kojim se omogućuje plaćanje putem platnih kartica (debitnih i kreditnih kartica) putem interneta, a koje putem odgovarajuće programsko-računalne infrastrukture omogućuje uspostavljanje veze između Portala Svi računi, Korisnika i Kartične kuće.

 • 2. Predmet Uvjeta

  Ovim Uvjetima se definiraju međusobna prava i obveze Korisnika i TELEDOM-a vezano za pružanje Usluge Svi računi u okviru koje TELEDOM kao informacijski posrednik Korisniku omogućuje zaprimanje i prikaz e-računa, e-dokumenata i/ili e-oglasa Izdavatelja, kao i ostale mogućnosti detaljnije definirane ovim Uvjetima. Preduvjet za pristup Portalu Svi računi je registracija korisničkog imena i lozinke te se ovim Uvjetima definiraju i prava i obveze TELEDOM-a i Korisnika vezano za predmetnu registraciju i korištenje Portala Svi računi.

  Usluga Svi računi obuhvaća sljedeće mogućnosti za Korisnika:

  a) podnošenje zahtjeva, odnosno davanje, u pisanom ili elektroničkom obliku, suglasnosti Izdavatelju za primitak računa/dokumenata u elektroničkom obliku

  b) zaprimanje i vizualni prikaz e-računa/e-dokumenata od pojedinog Izdavatelja

  c) elektroničko prezentiranje popunjenog e-naloga za plaćanje

  d) arhiviranje e-računa/e-dokumenata

  e) prosljeđivanje e-računa/e-dokumenata te podataka za plaćanje u internetsko bankarstvo Banke

  f) mogućnost korištenja usluge Kartične kuće za plaćanje e-računa Izdavatelja debitnim/kreditnim karticama

  g) primanja e-oglasa

  h) mogućnost odabira dodatnog primatelja e-računa/e-dokumenata

  i) ostale usluge vezane za e-račune/e-dokumente kojima Korisnik sam upravlja, kojima ima uvid u zahtjeve prema Izdavatelju i svoje aktivnosti na Portalu Svi računi, kao što su primjerice omogućavanje vođenja osobnih analiza i statistika za vlastite potrebe Korisnika, označavanje e-računa/e-dokumenata, davanje naziva, sortiranje i brisanje e-računa/e-dokumenata, pregled zahtjeva za e-računima/e-dokumentima prema Izdavatelju te pregled aktivnosti.

  U slučaju da Korisnik Uslugu Svi računi koristi putem internetskog bankarstva Banke, Usluga Svi računi obuhvaća sljedeće:

  a) podnošenje zahtjeva, odnosno davanje, u pisanom ili elektroničkom obliku, suglasnosti Izdavatelju za primitak računa/dokumenata u elektroničkom obliku

  b) zaprimanje i vizualni prikaz e-računa/e-dokumenata od pojedinog Izdavatelja

  c) dostavu podataka za prezentiranje popunjenog e-naloga za plaćanje koji sadrži skup podataka iz e-računa/e-dokumenta Izdavatelja.

  Usluga Svi računi u internetskom bankarstvu Banke integrirana je s uslugom eračuna Banke te se pruža Korisniku u skladu s ovim kao i Općim uvjetima prikaza e-računa Banke te ostalim mjerodavnim uvjetima Banke s kojima se Korisnik može upoznati na web stranicama Banke.

 • 3. Aktivacija Usluge Svi računi, registracija korisničkog imena i lozinke za Portal Svi računi

  3.1. Podnošenje Zahtjeva

  Korisnik može podnijeti zahtjev za aktivacijom Usluge Svi računi (dalje: Zahtjev):

  elektroničkim putem na Portalu Svi računi pomoću podataka iz internetskog bankarstva Banke za Banke koje to omogućuju ili pomoću podataka dobivenih prilikom aktivacije mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta od pojedinog Izdavatelja osobno pisanim putem kod Izdavatelja na način opisan u točki 4.1.1. (iii) ovih Uvjeta

  Korisniku usluga internetskog bankarstva Banke, koji je podnio zahtjev za zaprimanje e-računa/e-dokumenata barem jednog od odabranih Izdavatelja, ili Korisniku kojemu je aktiviran e-račun /e-dokument od pojedinog Izdavatelja na način opisan u točki 4.1.1. (iii) ovih Uvjeta, TELEDOM će tehnički omogućiti dodjeljivanje korisničkog imena za Portal Svi računi.

  Korisnik, da bi mogao koristiti Uslugu Svi računi na način definiran u točki 2. ovih Uvjeta, daje zahtjev za aktivaciju korisničkog računa za Portal Svi računi elektroničkim putem na Portalu Svi računi izborom opcije „Aktivirajte račun“ u osnovnom izborniku za prijavu Korisnika na Portalu Svi računi.

  Korisnik je obvezan unijeti podatke u potpunosti jednake onima koje je već prijavio u internetskom bankarstvu ili osobno pisanim putem kod Izdavatelja (OIB, prezime i e-mail adresa) nakon čega potvrđuje prihvaćanje Uvjeta korištenja Usluge Svi računi klikom na polje „Prihvaćam“ koje se prikazuje na kraju teksta ovih Uvjeta, a čime potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Uvjetima i da ih prihvaća. Na prijavljenu e-mail adresu Korisnik dobiva korisničko ime i link za promjenu/postavljanje lozinke koji mu je na raspolaganju 48 (četrdeset i osam) sati od trenutka podnošenja Zahtjeva i Korisnik ju je dužan promijeniti prilikom prvog pristupa Usluzi Svi računi.

  3.2. Aktivacija, podrška pri korištenju lozinke

  Korisnik koji zaboravi dodijeljeno mu korisničko ime i lozinku za pristup Portalu Svi računi može zatražiti pomoć elektroničkim putem na Portalu Svi računi u izborniku „Prijavite se“ ako odabere opcije „Zaboravili ste lozinku“ ili „Zaboravili ste lozinku i korisničko ime“, nakon čega će dobiti nove podatke za prijavu na e-mail adresu koju ima evidentiranu kao primarnu za Uslugu Svi računi.

  Usluga Svi računi na Portalu Svi računi smatra se aktiviranom kada je Korisniku dodijeljen korisnički račun za Portal Svi računi, odnosno kada mu je omogućen pristup Portalu Svi računi putem dodijeljenog korisničkog imena i lozinke te nakon što je Korisnik potvrdio i prihvatio ove Uvjete na način definiran u točki 3.1 ovih Uvjeta.

 • 4. Mogućnosti Usluge Svi računi kojima Korisnik može pristupiti, odnosno koje može koristiti na Portalu Svi računi

  4.1. Zaprimanje i prikaz e-računa/e-dokumenata od pojedinog Izdavatelja računa

  Korisnik na Portalu Svi računi ima mogućnost odabira jednog ili više Izdavatelja u odnosu na koje želi aktivirati zaprimanje i prikaz njihovih e-računa/e-dokumenta. Korištenje mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa svakog pojedinog Izdavatelja odobrava taj Izdavatelj. Svaki Izdavatelj može odbiti zahtjev za ugovaranjem mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta koja se odnosi na tog Izdavatelja. Tek kad Izdavatelj odobri zahtjev za ugovaranjem mogućnosti e-računa/e-dokumenta, smatrat će se da je Korisnik ugovorio tu mogućnost s tim Izdavateljem te će moći koristiti aktiviranu Uslugu Svi računi na web mjestu www.sviracuni.hr u svrhu prihvata i primitka te prikaza e-računa/e-dokumenta tog Izdavatelja.

  TELEDOM može odbiti zahtjev za aktivacijom mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa u odnosu na pojedinog ili sve Izdavatelje.

  4.1.1. Aktivacija mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja

  Mogućnost zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenata Izdavatelja u odnosu na kojeg je Korisnik podnio zahtjev za ugovaranjem usluge prihvata i primitka e-računa koja se odnosi na tog Izdavatelja, i dao svoju prethodnu suglasnost, u pisanom ili elektroničkom obliku, za zaprimanje i prikaz računa/dokumenta u elektroničkom obliku bilo Izdavatelju bilo TELEDOM-u kao informacijskom posredniku Izdavatelja, Korisnik može aktivirati na jedan od sljedećih načina:

  (i) elektronički na Portalu Svi računi

  (ii) elektronički putem internetskog bankarstva Banke

  (iii) osobno pisanim putem kod pojedinog Izdavatelja za njegove e-račune/e-dokumente ako to Izdavatelj omogućuje

  Za aktivaciju e-računa/e-dokumenta te prikaz unutar internetskog bankarstva Banke, Korisnik je dužan upoznati se s primjenjivim općim uvjetima prikaza e-računa izdanih od strane Banke te prihvatiti iste na način definiran od strane Banke. Samim podnošenjem zahtjeva putem usluga elektroničkog bankarstva Korisnik izjavljuje da je upoznat s općim uvjetima prikaza e-računa koje izdaje Banka te da prihvaća iste.

  Izdavatelj definira podatke potrebne za identifikaciju Korisnika i e-računa/e-dokumenta u svojim sustavima te Korisnikov zahtjev može odobriti ili odbiti, o čemu će Korisnik u najkraćem mogućem roku, ovisno o tehničkim mogućnostima Izdavatelja, biti obaviješten na Portalu Svi računi ako je zahtjev za aktivacijom mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja uputio na način naveden pod (i), (iii) ove točke 4.1.1 ovih Uvjeta, odnosno u internetskom bankarstvu Banke ako je zahtjev za aktivacijom usluge uputio na način (ii) ove točke.

  4.1.2. Deaktivacija mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja

  Korisnik može deaktivirati/raskinuti mogućnost zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenata pojedinog Izdavatelja na jednake načine kao kod aktivacije navedene pod (i), (ii) ili (iii) ove točke 4.1 ovih Uvjeta.

  Korisnik odabire e-račun/e-dokument od Izdavatelja i potvrđuje zahtjev za deaktivacijom koji Izdavatelj ažurira u svojim sustavima te putem TELEDOM-a, kao svojeg informacijskog posrednika, Korisniku šalje povratnu informaciju o izvršenom zahtjevu.

  U slučaju raskida ugovora o dostavi e-računa/e-dokumenata između TELEDOM-a i Izdavatelja, TELEDOM može izvršiti deaktivaciju mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta u odnosu na tog Izdavatelja.

  4.1.3. Korištenje mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja

  Mogućnost zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja Korisnik započinje koristiti od datuma aktivacije, odnosno datuma odobrenja zahtjeva od strane Izdavatelja i odnosi se isključivo na e-račune/e-dokumente koje će Izdavatelj ispostavljati nakon datuma aktivacije ako to nije drugačije navedeno u posebnim uvjetima pojedinog Izdavatelja.

  Izdavatelj ispostavlja svoje e-račune/e-dokumente putem TELEDOM-a kao informacijskog posrednika u skladu sa svojim načinom poslovanja, poslovnom politikom i mjerodavnim zakonodavstvom.

  TELEDOM Korisniku dostavlja i omogućuje prikaz e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja na Portal Svi računi te omogućuje vizualni prikaz e-računa/e-dokumenta i u internetskom bankarstvu Banke.

  TELEDOM Korisniku nakon dostave e-računa /e-dokumenta na Portal Svi računi dostavlja obavijest o istom na e-mail adresu koju je Korisnik naveo kod aktivacije Usluge Svi računi, odnosno kasnije upravljajući postavkama svog korisničkog računa na Portalu Svi računi. Korisnik može navedenu obavijest ukinuti elektroničkim putem na Portalu Svi računi izborom opcije neslanja u postavkama dokumenta. Ako Korisnik iz bilo kojeg razloga ne primi obavijest o prispijeću e-računa/e-dokumenta, npr. zbog promijenjene e-mail adrese ili nevažeće e-mail adrese, greške u sustavu, smetnje ili ispada ili smetnji u komunikacijskim vezama ili zbog nekog drugog razloga nad kojim TELEDOM nema kontrolu, TELEDOM nije odgovoran za ne obavještavanje o isporučenom e-računu/e-dokumentu.

  Korisniku koji je aktivirao e-račun/e-dokument na način naveden pod (ii) iz točke 4.1.1 ovih Uvjeta obavijest o raspoloživom prikazu e-računa/e-dokumenta dostavlja Banka, odnosno pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove informacijskog posredovanja za Banku i to na e-mail adresu koju je Korisnik ugovorio u Banci.

  Korisnik nije u mogućnosti mijenjati sadržaj prikazanog e-računa/e-dokumenta.

  Ako nije drukčije određeno u posebnim uvjetima pojedinog Izdavatelja, u slučaju da Korisnik zaprima i pregledava e-račun/e-dokument na Portalu Svi računi, smatra se da je Korisnik zaprimio e-račun/e-dokument kada može doći do istog, odnosno pristupiti mu na Portalu Svi računi. Smatra se da Korisnik može pristupiti e-računu na Portalu Svi računi kada mu je tehnički omogućen vizualni prikaz njegova e-računa na Portalu Svi računi.

  Ako Korisnik zaprima e-račun na Portalu Svi računi te mu je, sukladno njegovu Zahtjevu, dodatno omogućen vizualni prikaz e-računa i u internetskom bankarstvu Banke, bilo aktivacijom usluge zaprimanja e-računa/e-dokumenta na način (ii) točke 4.1.1 ovih Uvjeta ili korištenjem usluge iz točke 4.4. ovih Uvjeta, smatra se da je Korisnik zaprimio e-račun kada može doći do istog, odnosno pristupiti mu na Portalu Svi računi. Smatra se da Korisnik može pristupiti e-računu na Portalu Svi računi kada mu je tehnički omogućen vizualni prikaz njegova e-računa na Portalu Svi računi. Preduvjet mogućnosti pristupa e-računu na Portalu Svi računi je aktivacija korisničkog računa za Portal Svi računi na način (iii) iz točke 3.1 ovih Uvjeta.

  Korisnik može koristiti mogućnost vizualnog prikaza e-računa/e-dokumenta u internetskom bankarstvu isključivo jedne Banke. Zahtjev za aktivaciju e-računa/e-dokumenta putem internetskog bankarstva neke druge Banke u odnosu na onu kod koje je već aktivirana usluga zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta podrazumijeva deaktivaciju mogućnosti zaprimanja e-računa/e-dokumenta kod prethodne Banke.

  Korisnik prihvatom ovih Uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s tim da posljedica raskida ugovora s Izdavateljem – privremenog ili trajnog, može biti i privremeno ili trajno ograničenje mogućnost korištenja Usluge e-računa u odnosu na tog Izdavatelja o čemu će TELEDOM obavijestiti Korisnika na Portalu Svi računi.

  4.1.4. Zaprimanje e-obavijesti Izdavatelja računa

  Izdavatelj može Korisniku slati e-obavijesti u Korisnikov e-sandučić putem TELEDOM-a kao informacijskog posrednika, a sadržaj tih obavijesti isključivo je vezan za e-račune/e-dokumente Izdavatelja. Na taj način Izdavatelj Korisniku pruža dodatne informacije o aktivaciji usluge zaprimanja e-računa/e-dokumenta, isporuci e-računa/e-dokumenta i sl. čime daje dodatnu vrijednost usluzi e-računa/e-dokumenta koju omogućuje Korisniku.

  4.2. Elektroničko prezentiranje popunjenog naloga za plaćanje na Portalu Svi računi

  TELEDOM Korisniku prezentira popunjeni nalog za plaćanje na Portalu Svi računi, a koji sadrži skup podataka iz e-računa/e-dokumenta Izdavatelja računa potrebnih za iniciranje plaćanja.

  4.3. Mogućnost arhiviranja e-računa/e-dokumenata na Portalu Svi računi

  TELEDOM pruža Korisniku uslugu arhiviranja e-računa/e-dokumenata na Portalu Svi računi 12 mjeseci od datuma primitka e-računa/e-dokumenata na Portal Svi računi.

  4.4. Mogućnost prosljeđivanja e-računa/e-dokumenata te podataka za plaćanje u internetsko bankarstvo Banke na Portalu Svi računi

  TELEDOM Korisniku pruža uslugu prosljeđivanja e-računa/e-dokumenata te podataka za plaćanje u internetsko bankarstvo Banke, ako navedenu uslugu pojedina Banka omogućuje, a u svrhu zaprimanja e-računa/e-dokumenata u internetsko bankarstvo Banke te iniciranja plaćanja putem kanala Banke.

  4.5. Mogućnost plaćanja debitnim/kreditnim karticama na Portalu Svi računi

  TELEDOM omogućuje Korisniku iniciranje platne transakcije za plaćanje e-računa/e-dokumenata platnim karticama (debitnim i kreditnim) na Portalu Svi računi za e-račune/e-dokumente onih Izdavatelja koji su prihvatili ovakav način plaćanja. Uslugu izvršenja platne transakcije Korisniku pruža Kartična kuća.

  Korisnik na Portalu Svi računi odabire u „košaricu“ e-račune/e-dokumente koje želi platiti platnom karticom te unosi podatke s platne kartice potrebne za autorizaciju transakcije kod izdavatelja kartice. Korisniku se prije provođenja platne transakcije prikazuje iznos naknade za plaćanje pojedinog e-računa/e-dokumenta te Korisnik odlučuje o daljnjem provođenju platne transakcije. U slučaju zaštite kartice 3D Secure protokolom Korisnik se preusmjerava na sučelje izdavatelja kartice u svrhu autorizacije kartice. Transakcija plaćanja provodi se u slučaju odobrenja od strane izdavatelja kartice, a Korisnik u svoj e-sandučić dobiva e-potvrdu koju ispostavlja Kartična kuća, a koja sadrži podatke o plaćenim računima s iskazanim iznosima e-računa/e-dokumenata Izdavatelja računa, iznosima naknada i ukupnom plaćenom iznosu, te o broju odobrenja i ostalim podacima potrebnim za identifikaciju te platne transakcije.

  TELEDOM na Portalu Svi računi ne pohranjuje podatke s platne kartice kojom je izvršeno plaćanje e-računa/e-dokumenata.

  4.6. Mogućnost primanja e-oglasa na Portalu Svi računi

  TELEDOM može Korisniku dostavljati e-oglase ako je Korisnik TELEDOM-u ili Izdavatelju za to dao privolu na način opisan u točki 6.2. ovih Uvjeta.

  4.7. Mogućnost odabira dodatnog primatelja e-računa/e-dokumenata na Portalu Svi računi

  Korisnik može dati suglasnost drugoj osobi (dodatnom primatelju) za zaprimanje Korisnikovih e-računa/e-dokumenata od pojedinog Izdavatelja računa na Portalu Svi računi i to:

  na Portalu Svi računi na način da dodatni primatelj prethodno odabere/potvrdi Korisnika čije je e-račune/e-dokumente suglasan primati i to unosom imena i prezimena te OIB-a Korisnika, nakon čega Korisnik može prethodno aktivirani e-račun/e-dokument proslijediti dodatnom primatelju.

  Preduvjet za ovu mogućnost je da i Korisnik i dodatni primatelj imaju aktiviranu Uslugu Svi računi na Portalu Svi računi na način opisan u točki 3.1. ovih Uvjeta.

  Korisnik i dalje zaprima svoje e-račune/e-dokumente, a TELEDOM ih dostavlja i dodatnom primatelju u njegov e-sandučić.

  Dodatni primatelj može koristiti ostale usluge za te e-račune/e-dokumente navedene u članku 4.2., 4.3., 4.4., i 4.5.

  4.8. Mogućnost prosljeđivanja e-računa/e-dokumenta putem e-maila

  TELEDOM pruža Korisniku dodatnu mogućnost prosljeđivanja e-računa/e-dokumenta na e-mail adresu po izboru Korisnika.

  4.9. Ostale mogućnosti vezane uz e-račune/e-dokumente na Portalu Svi računi

  TELEDOM omogućuje Korisniku i dodatne usluge na Portalu Svi računi sukladno uputama i pojašnjenjima kod pojedine usluge koja se prikazuju klikom na znak „?“ (upitnik) a kojima Korisnik upravlja e-računima/e-dokumentima kao što su: davanje naziva, označavanje, brisanje, pregled zahtjeva prema Izdavatelju, pregled Korisnikovih aktivnosti na Portalu Svi računi, analize i statistike za e-račune/e-dokumente prema različitim kriterijima unosa, unos i promjena telefonskih brojeva za kontakt, e-mail adresa itd.

 • 5. Odgovornost Korisnika i TELEDOM-a

  TELEDOM nije odgovoran za odobrenje ili deaktivaciju mogućnosti zaprimanja i prikaza e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja za materijalni sadržaj e-računa/e-dokumenta Izdavatelja računa, kao ni za sadržaj e-oglasa.

  Usluga pristupa internetu nije predmet ovih Uvjeta te TELEDOM nije dogovoran prema Korisniku za nemogućnost pristupa Portalu Svi računi koja bi bila prouzročena ispadom ili smetnjama u komunikacijskim vezama, ali i nemogućnosti pristupa Portalu Svi računi uslijed događaja više sile.

  TELEDOM nije odgovoran za provođenje transakcija plaćanja e-računa/e-dokumenata koje Korisnik obavlja u Banci ili koristeći uslugu Kartične kuće.

  Korisnik je odgovoran za održavanje kompatibilnim svog računalnog sustava, softvera i linija za vezu koje su mu potrebne za ispravan pristup Usluzi Svi računi. TELEDOM nema nikakvu odgovornosti ili obvezu s obzirom na Korisnikovu opremu.

 • 6. Deaktivacija Usluge Svi računi

  Deaktivacija Usluge Svi računi podrazumijeva ukidanje korisničkog imena i lozinke za pristup Portalu Svi računi te deaktivaciju svih mogućnosti Usluge Svi računi sukladno navedenom u točki 4. ovih Uvjeta na Portalu Svi računi i u internetskom bankarstvu Banke i to u odnosu na sve Izdavatelje koje je Korisnik odabrao.

  Deaktivaciju Usluge Svi računi TELEDOM provodi nakon što zaprimi potvrdu deaktivacije svih usluga zaprimanja e-računa/e-dokumenata od svih Izdavatelja koje je Korisnik do tada koristio. Korisniku se tada ukida i Usluga Svi računi putem internetskog bankarstva Banke te deaktivacija Usluge Svi računi na Portalu Svi računi znači potpuno ukidanje svih mogućnosti korištenja usluga unutar Usluge Svi računi kako je to definirano u točki 4. ovih Uvjeta. Nakon izvršene deaktivacije TELEDOM nije odgovoran prema Korisniku za dostavu računa Izdavatelja.

  TELEDOM može deaktivirati Uslugu Svi računi ako se Korisnik ne pridržava odredbi ovih Uvjeta, primjenjivih zakonskih i podzakonskih propisa, kao i u slučaju zlonamjernog postupanja Korisnika. Pravni učinci deaktivacije nastaju danom ukidanja korisničkog imena i lozinke za Portal Svi računi. TELEDOM će obavijestiti Korisnika o deaktivaciji na e-mail adresu koju je Korisnik prijavio prilikom aktivacije Usluge Svi računi.

  Nadalje, TELEDOM može otkazati uslugu e-računa u odnosu na pojedinog Izdavatelja u slučaju raskida ugovora između TELEDOM-a i tog Izdavatelja o čemu će obavijestiti Korisnika promjenom popisa Izdavatelja na Portalu Svi računi te slanjem obavijesti Korisniku na e-mail adresu kako je to definirano u točki 4.1.3. ovih Uvjeta. Izdavatelj može otkazati uslugu e-računa u odnosu na svoje e-račune te će o navedenoj promjeni obavijestiti svoje Korisnike.

 • 7. Osobni podaci Korisnika

  7.1. Korisnički račun za Portal Svi računi

  Korisnik se obvezuje držati u tajnosti i čuvati s dužnom pažnjom, osobito od neovlaštenog pristupa, svoje identifikacijske oznake, odnosno svoje korisničko ime i lozinku pomoću kojih pristupa Usluzi Svi računi na Portalu Svi račun. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, odnosno svako očitovanje volje dano pod bilo kojom od identifikacijskih oznaka Korisnika, koje će se smatrati radnjom Korisnika. TELEDOM neće biti odgovoran Korisniku ili trećoj osobi za štetu koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za neovlašteno korištenje ili gubitak Korisnikova korisničkog imena i lozinke. U slučaju zlouporabe TELEDOM zadržava pravo odbiti pružiti uslugu, zatvoriti račun ili poduzeti druge radnje u skladu s važećim propisima.

  Korisnik se obvezuje da će u slučaju sumnje u neovlašteno posjedovanje i/ili korištenje identifikacijskih oznaka Korisnika odmah iste promijeniti te o istome bez odgode obavijestiti TELEDOM.

  Korisnik može promijeniti lozinku elektroničkim putem na Portalu Svi računi prema uputama objavljenim na www.sviracuni.hr.

  7.2. Privole Korisnika za Portal Svi računi

  Korisnik može dati privolu za zaprimanje promidžbenih materijala Oglašivača uključujući individualno oblikovane obavijesti te je u tom slučaju suglasan s obradom podataka Korisnika od strane TELEDOM-a u te svrhe. Korisnik privolu za zaprimanje promidžbenih materijala Oglašivača može dati elektroničkim putem izborom i potvrdom opcije „Obavijesti oglašivača“ kod upravljanja postavkama Usluge Svi računi, odnosno na drugi odgovarajući način koji TELEDOM učini dostupnim. Privole za zaprimanje promidžbenih materijala kako su prethodno navedene odnose se isključivo na e-oglase isporučene u e-sandučić na Portalu Svi računi. Korisnik može privole za zaprimanje promidžbenih materijala Oglašivača uskratiti elektroničkim putem ukidanjem opcije „Obavijesti oglašivača“, a u tom slučaju se osobni podaci Korisnika neće obrađivati u promidžbene i prodajne svrhe.

  7.3. Suglasnost za korištenje podataka za Uslugu Svi računi

  Korisnikove podatke koje je Korisnik dao prilikom sklapanja ugovora za Uslugu Svi računi kao i podatke koji su nastali u vezi s pružanjem Usluga Svi računi, odnosno ostalih usluga koje su detaljnije definirane ovim Uvjetima, TELEDOM će koristiti isključivo u svrhe pružanja Usluge Svi računi, odnosno u svrhe pružanja ostalih usluga koje su detaljnije definirane ovim Uvjetima te u podudarne svrhe kao što su npr. sklapanje i raskid Usluge Svi računi, korisnička podrška, rješavanje prigovora te u druge svrhe u skladu sa zakonom. Slijedom navedenog, Korisnik je upoznat i suglasan da, isključivo u svrhe realizacije Usluge Svi računi, odnosno ostalih usluga koje su detaljnije definirane ovim Uvjetima, TELEDOM može razmjenjivati nužne Korisnikove podatke s Bankama i/ili Kartičnim kućama i/ili Izdavateljima te se osobito obvezuje da spomenute Korisnikove podatke neće otkrivati bilo kojim neovlaštenim osobama. Korisnik ima pravo na pristup osobnim podacima Korisnika i pravo na ispravak tih podataka sukladno zakonu i to obraćanjem TELEDOM-u elektroničkim putem na način definiran u točki 9. ovih Uvjeta, a za izmjenu nekih od podataka može koristiti i opcije na portalu Svi računi u izborniku „Moje postavke“ – „Osobni podaci“.

 • 8. Naknade

  TELEDOM ne naplaćuje Korisniku Uslugu Svi računi.

  Korisnik može plaćati naknade Banci za transakcije plaćanja obzirom da je Usluga Svi računi integrirana s uslugama Banke, a prema mjerodavnim uvjetima i Cjenicima Banke i ugovoru koji Korisnik ima s Bankom.

  Cjenik Kartične kuće za naknade za provođenje platnih transakcija putem debitnih/kreditnih kartica na Portalu Svi računi objavljen je na www.sviracuni.hr.

 • 9. Podrška Usluzi Svi računi

  TELEDOM osigurava podršku Korisniku za Uslugu Svi računi putem elektroničke komunikacije. Korisnik svoje upite/pritužbe vezano za Uslugu Svi računi upućuje klikom na gumb „Kontakti“ na Portalu Svi računi preko obrasca za kontakt u koji upisuje podatke, a TELEDOM mu pojašnjenja dostavlja na e-mail adresu koju je prijavio prilikom aktivacije Usluge Svi računi ili na e-mail adresu koju je naknadno promijenio/evidentirao u svojim osobnim postavkama korisničkog računa kao primarnu e-mail adresu.

  Korisničku podršku vezanu za sadržaj e-računa/e-dokumenta pojedinog Izdavatelja obavlja Izdavatelj putem svojih kanala za podršku o kojima je Korisnik informiran na e-računu/e-dokumentu ili u posebnim uvjetima pojedinog Izdavatelja.

 • 10. Elektronička komunikacija

  Korisnik koji je ugovorio Uslugu Svi računi suglasan je da će komunicirati prema TELEDOM-u elektroničkim putem i pristaje primati korespondenciju elektroničkim putem, osim u slučaju deaktivacije Usluge Svi računi kada zahtjev za deaktivacijom podnosi pisanim putem na način definiran u točki 6. ovih Uvjeta te u slučaju deaktivacije Usluge Svi računi od strane TELEDOM-a kada TELEDOM obavještava Korisnika o deaktivaciji na e-mail adresu navedenu kao primarnu u postavkama osobnih podataka za njegov korisnički račun. TELEDOM i Izdavatelji komunicirat će s Korisnikom putem elektroničke pošte, slanjem individualnih e-obavijesti u e-sandučić ili objavama na Portalu Svi računi.

  Korisnik pristaje da svi ugovori, obavijesti, objave i druge komunikacije prema Korisniku u elektroničkom obliku udovoljavaju svim pravnim zahtjevima da bi se takva komunikacija smatrala istovjetnoj onoj u pisanom obliku.

 • 11. Autorska prava

  Sav sadržaj na Portalu Svi računi, kao što su tekst, grafički prikazi, logotipovi, ikone, slike, audiozapisi, preuzeti digitalni sadržaj, baze podataka, drugi multimedijalni sadržaj i softver, vlasništvo su TELEDOM-a i zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva i/ili propisima drugih država, odnosno međunarodnim propisima kojima se uređuje autorsko pravo i srodna prava i druga prava intelektualnog vlasništva. Baza podataka koju čini cjelokupan sadržaj na Portalu Svi računi pripada isključivo TELEDOM-u te je zaštićena hrvatskim i međunarodnim pravnim propisima kojima se uređuju autorsko pravo i srodna prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Portalu Svi računi vlasništvo je TELEDOM-a ili njegovih partnera/dobavljača softvera i zaštićeno je hrvatskim propisima i propisima drugih država, odnosno međunarodnim pravnim propisima kojima se uređuju autorsko pravo i srodna prava.

 • 12. Žigovi

  Svi računi, TELEDOM i drugi grafički prikazi TELEDOM-a te logotipovi, zaglavlja stranica, ikone i nazivi usluga koji se nalaze na Portalu Svi računi predstavljaju žig, bilo registrirani ili neregistrirani i dizajn TELEDOM-a u Republici Hrvatskoj i/ili drugim državama. Žigovi i dizajni TELEDOM-a ne smiju biti upotrijebljeni u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom koja nije proizvod ili usluga TELEDOM-a, ili na bilo koji način koji bi mogao dovesti potrošače u zabludu ili na bilo koji način koji bi nepošteno iskorištavao razlikovni karakter ili ugled žiga ili bi mu na drugi način nanio štetu. Svi ostali žigovi koji se pojavljuju na Portalu Svi računi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika (nositelja) koji mogu ili ne moraju biti povezani s TELEDOM-om.

 • 13. Licencija

  TELEDOM Korisniku daje ograničenu licenciju (dozvolu) za osobno korištenje Portala Svi računi. Nije dopušteno preuzimati (download), osim privremene pohrane (caching) ili mijenjati ovu stranicu ili njezin dio bez izričitog pisanog odobrenja TELEDOM-a. Ova licencija ne uključuje bilo kakvo posredno ili neposredno komercijalno iskorištavanje ove stranice ili njezina sadržaja, prikupljanje i korištenje popisa proizvoda, ili cijena, bilo kakvo preuzimanje ili kopiranje podataka u korist drugog trgovca ili bilo kakvo korištenje alata za prikupljanje i izdvajanje podataka. Ova stranica ili njezin dio ne može biti umnožen (reproduciran), prodan, posjećen ili na drugi način iskorištavan u bilo kakve komercijalne svrhe. Ne možete uporabiti bilo koji žig, logotip i druge predmete prava (intelektualnog) vlasništva TELEDOM-a, odnosno njegovih partnera/dobavljača softvera (uključujući slike, tekst, izgled stranice ili oblik) bez izričitog pisanog odobrenja TELEDOM-a, odnosno njegovih partnera/dobavljača softvera. Nije dopušteno koristiti bilo kakve meta podatke ili bilo koji drugi „skriveni tekst“ koristeći naziv TELEDOM-a i/ili Svi računi ili druge žigove TELEDOM-a bez izričitog pisanog odobrenja TELEDOM-a. TELEDOM vam daje ograničeno, opozivo i neisključivo pravo da stvorite poveznicu (hyperlink) prema početnoj stranici (homepage) Svi računi dok god ta poveznica ne prikazuje Svi računi ili proizvode na ovoj Internetskoj stranici odnosno web sjedištu na neistinit način ili na način koji šteti ili dovodi druge u zabludu vezano za web sjedište Svi računi. Nije dopuštena uporaba logotipa Svi računi ili bilo kojeg drugog žiga TELEDOM-a ili drugih nositelja prava na žig koji se nalazi na Portalu Svi računi kao poveznicu ili dio poveznice bez izričitog pisanog odobrenja nositelja žiga.

 • 14. Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti korištenja stranice Svi računi

  Ova internetska stranica, odnosno web sjedište i sve informacije, sadržaj, materijali, proizvodi (uključujući i softver) i usluge na stranici ili koje su vam na drugi način postale dostupne putem ove stranice pružena je od strane TELEDOM-a po principu „kako jest“ i „kako je dostupno“, osim ako nije izričito navedeno drugačije. TELEDOM ne daje nikakva jamstva bilo kakve vrste, izričito ili prešutno, što se tiče rada ove stranice ili informacija, sadržaja, materijala, proizvoda (uključujući i softver) i usluga na ovoj stranici ili koji su vam na drugi način postali dostupni putem ove stranice, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Vi dajete svoju izričitu suglasnost da koristite ovu stranicu isključivo na vlastitu odgovornosti.

  TELEDOM ne jamči da ova stranica, informacije, sadržaj, materijali, proizvodi (uključujući i softver) i usluge na stranici ili koje su vam na drugi način postali dostupni putem ove stranice te poslužitelji ili elektroničke komunikacije poslane od strane TELEDOM-a ne sadrže viruse ili drugi štetni sadržaj. TELEDOM neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ove stranice ili zbog informacija, sadržaja, materijala, proizvoda (uključujući i softver) i usluga dostupnih putem ove stranice, uključujući, ali nije ograničeno na direktnu, indirektnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

  TELEDOM neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja ove stranice.

 • 15. Mjerodavno pravo

  Posjetom ove stranice pristajete da je za ove Uvjete korištenja i za sve eventualne sporove koji mogu proizaći između vas i TELEDOM-a mjerodavno pravo Republike Hrvatske, isključujući primjenu pravila međunarodnog privatnog prava. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

 • 16. Izmjene

  TELEDOM zadržava pravo izmjene stranice Portala Svi računi, poslovne politike i ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme. TELEDOM će Korisnika u slučaju promjene ovih Uvjeta obavijestiti pravovremeno te na odgovarajući način. Izmjene stupaju na snagu datumom njihove objave. U slučaju da Korisnik nije suglasan s izmjenama ovih Uvjeta može izvršiti deaktivaciju usluge Svi računi na način opisan u točki 6. ovih Uvjeta. Ovi Uvjeti su dostupni Korisnicima na www.sviracuni.hr.

 • Naša adresa:

  TELEDOM d.o.o.

  Andrije Žaja 61/1

  10000 Zagreb

  http://www.teledom.hr

Aktivirajte račun